معرفی پرفروش ترین کتاب های علوم پایه پزشکی دنیا

کتاب آناتومی گری:

در سال 1858، دکتر هنری گری و هنری وندیک کارتر کتابی را برای همکاران جراحی خود ایجاد کردند ، که استانداردی پایدار در میان متون تشریحی ایجاد کرد 150.

مرجع قطعی و جامع در مورد این Gray’s Anatomyپس از پیش از 150سال انتشار ،

موضوع باقی می ماند و دسترسی آماده به اطلاعاتی را که برای اطمینان از تمرین ایمن و مؤثر نیاز دارید، ارائه می دهد.

کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون-هال:

یک دیدگاه بالینی را ارائه می دهد که با در نظر گرفتن دانشجوی بالینی و پیش بالینی. نوشتهشده است. و فیزیولوژی پایه را با پاتوفیزیولوژی پیوند می دهد.

تمرکز بر مواد اصلی و نحوه حفظ هموستاز بدن برای سالم ماندن، با تاکید بر اصول مهمی که در تصمیم گیری بالینی بعدی کمک می کند.

اطلاعات را در فصل های کوتاه با استفاده از صدایی مختصر و خوانا ارائه می کند کهیادگیری و حفظ را تسهیل می کند.

شامل بیش از 1200 طرح و نمودار تمام رنگی است – همه با دقت طراحی شده اند تا. درک فیزیولوژی را آسان تر کنند.

دارای پوشش بالینی گسترده از جمله چاقی، اختلالات متابولیک و قلبی عروقی، بیماری آلزایمرو سایر بیماری های دژنراتیو.

شامل دسترسی آنلاین به چهره‌های تعاملی، صدای جدید صدای قلب، انیمیشن‌ها، سوالاتخودارزیابی و موارد دیگر است.

کتاب آسیب شناسی پایه رابینز:

بخشی از خانواده معتمد رابینز و کوتران، آسیب شناسی پایه رابینز مروری خوانا، واضح و مختصر از اصول آسیب شناسی انسانی ارائه می دهد که برای دانش آموزان پرمشغله.امروزی ایده آل است.

این نسخه کاملاً تجدید نظر شده با تأکید شدید بر پاتوژنز و ویژگی‌های بالینی بیماری ادامه می‌یابد و آثار هنری جدید و نمودارهای شماتیک بیشتری را برای کمک بیشتر به خلاصه‌سازی فرآیندهای پاتولوژیک کلیدی و گسترش برنامه تصویرسازی چشمگیر اضافه می‌کند.

فهرستی از اصطلاحات جدید و پیشوندها، ریشه ها و پسوندهای ضروری و همچنین نمادها، مخفف ها، علائم و کاراکترهایی که به صورت اختصار یا نماد استاندارد تبدیل شده اند.

کارت های فهرست بسازید، یا از قسمت جداگانه ای از دفترچه یادداشت خود استفاده کنید،. یا یک فایل کامپیوتری با لیست کاری از کلمات و نمادها با تعاریف آنها بسازید.

فرمول هارا به کلمات ترجمه کنید.

برای اطمینان از اینکه یک فرمول را درک می کنید، آن را با کلمات خود بیان کنید. آن را در یادداشت های خود بنویسید.

الگوی فکری ماده را تجزیه و تحلیل کنید. سه الگوی فکری که معمولاً در متون پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد: عبارتند از علت و معلول، فرآیند و مشکل، راه حل.

دیگر موارد مهم عبارتند از: الگوهای طبقه بندی، بیان واقعی و آزمایش-دستورالعمل. تشخیص کلمات انتقالی، یا کلمات سیگنال، به شما کمک می کند تا تشخیص دهید نویسنده از کدام الگوی سازمانی استفاده می کند .

مجموعه ای از یادداشت ها را از فصل بنویسید.با استفاده از ایده های اصلی برجسته شده و سایر نشانه گذاری ها، فصل را به مهم ترین اطلاعات آن کاهش دهید.

از هر سیستمی که متناسب با سبک یادگیری شما است استفاده کنید: روش یادداشت برداری کرنل، نقشه مفهومی یا طرح کلی

سرفصل دروس دوره دكتراي پزشكي
مرحله اول: علوم پايه
فيزيك پزشكي
تعداد واحد: 2
نوع واحد: نظري – عملي
پيش نياز: ندارد
سرفصل دروس (38 ساعت)
الف: فيزيك بينائي (10 ساعت)
1 – ماهيت و خواص نور مرئي، اشعه زير قرمز، اشعه ماوراء بنفش و مصارف پزشكي آنها
2 – مطالعه فيزيكي چشم، تشخيص و تصحيح ناهنجاريهاي كروي
3 – آستيگماتيسم و طرق تصحيح آن
4 – مشخصات شبكيه، ميدان بينائي، تيزبيني، ديدن رنگها، افتالموسكوپي
5- ديدن با دو چشم، دوبيني، درك برجستگي اجسام
6- برنامه عملي (5/1 ساعت)
ب: امواج وراء صوتي و مصارف پزشكي آن (5 ساعت)
1 – توليد و خواص امواج وراء صوتي
2 – خواص شيميائي و بيولوژيكي امواج وراء صوتي
3- كاربرد امواج وراء صوتي در پزشكي
4 – برنامه عملي (5/1 ساعت)
ج: مصارف جريانهاي پرفركانس در پزشكي (5 ساعت)
1 – توليد و خواص جريانهاي پرفركانس
2 – خواص فيزيولوژيكي و موارد استعمال جريانهاي پرفركانس در پزشكي
الف – جراحي الكتريكي
ب – حرارت درماني
3 – اثرات سوء جريان الكتريسيته بر بدن و راه هاي حفاظت
برنامه عملي (5/1 ساعت)
د: پزشكي هسته اي (8 ساعت)
1 – ساختمان اتم و انرژي هسته
2 – راديواكتيويته و خواص آن (پرتوهاي يونساز)
3 –راديواكتيويته طبيعي
4 – نوترونها، راديواكتيويته مصنوعي
5 – تشخيص و سنجش راديواكتيويته
6- مولكولهاي نشاندار و موارد استعمال پزشكي آن
7 – موارد استعمال راديوايزوتوپها در تشخيص و درمان
8 – برنامه عملي (5/1 ساعت)
ه: مباني فيزيكي راديولوژي و راديوتراپي (10 ساعت)
1 – ماهيت و خواص اشعه ايكس
2 – مولدهاي اشعه ايكس
3 – جذب و اندازه گيري اشعه ايكس
4 – اصول فيزيكي پرتوتشخيصي و پرتودرماني
5 – راديوبيولوژي
6 – حفاظت (اشعه ايكس، پرتوها)
7 – برنامه عملي (2 ساعت)

بيوشيمي
تعداد واحد : 6
نوع واحد: نظري – عملي
پيش نياز: ندارد
سرفصل دروس:
الف – نظري (85 ساعت)
1 – مقدمه شناخت بيوشيمي و ساختمان بدن انسان از نظر بيوملكولي
2 – ساختمان شيميائي كربوهيدراتها
3 – ساختمان شيميائي ليپيدها
4 – ساختمان شيميائي اسيدهاي آمينه، پروتئينها، شرح مختصري از خواص آب،PHو تامپون
5 – ساختمان شيميائي نوكلئوزيدها و نوكلئوتيدهاي آزاد
6 – ويتامينها و كوآنزيمها
7 – آنزيمها
8 – هورمونها (ساختمان شيميائي، طبقه بندي و مكانيزم اثر)
9 – اكسيداسيون بيولوژي، انرژي و زنجير انتقال الكترون
10 – غشاء سلولي و انتقالات
11- مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم كربوهيدراتها
12 – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم ليپيدها
13 – مكانيسم هضم و جذب (باختصار) و متابوليسم پروتئينها
سرنوشت گروه آمين، اوره سازي و متابوليسم بعضي از اسيدهاي آمينه
14 – متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك و نوكلئوتيدها
15 – بيوسنتز اسيدهاي نوكلئيك، پروتئينها و اثر آنتي بيوتيكها
16 – تركيبات شيميائي خون
17 – آب و الكتروليتها
18 – تنظيم متابوليسم
19 – تغذيه
ب – عملي (34 ساعت)
تذكر: گروه بيوشيمي باتوجه به امكانات خود در زمينه هاي زير برنامه درس عملي را تنظيم مي نمايد.
1 – آشنائي با وسائل آزمايشگاهي
2 – آزمايشهاي ادرار
3 – آزمايشهاي بعضي از تركيبات خون
4 – اندازه گيري پروتئين تام سرم و الكتروفورز پروتئينها
5- اندازه گيري بعضي از آنزيمهاي سرم و در صورت امكان ايزوآنزيمها
6 – اندازه گيري الكتروليتهاي سرم و عناصر كمياب

آناتومي 1
تعداد واحد: 4
نوع واحد: نظري – عملي
پيش نياز: ندارد
سرفصل دروس:
الف – نظري (43 ساعت)
1–سينه (12 ساعت)
ستون مهره اي – دنده ها – جناغ – جدار سينه – ريه – جنب – قلب – مدياستن
2–شكم (21 ساعت)
جدار شكم – صفاق – معده و دوازدهه – كبد – مجاري صفراوي – پانكراس – روده ها (روده كوچك، بزرگ، ركتوم و مجراي آنال) – عروق بزرگ و عروق احشائي – سيستم سمپاتيك شكمي – لنفاتيك شكمي – عضلات پشتي
3- دستگاه ادراري تناسلي درمرد و زن (10 ساعت)
كليه ها – حالبها – مثانه – مجراي ادرار در مرد – پروستات – بيضه و مجاري دفرنس و كيسه هاي سمينال – تخمدانها – رحم – لوله هاي رحم و وسائل تثبيت رحم – واژن – وولو – پرينه
ب- عملي (51 ساعت)
برنامه دروس عملي توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.

آناتومي 2

تعداد واحد: 3
نوع واحد: نظري – عملي
پيش نياز: ندارد
سرفصل دروس:
الف – نظري (34 ساعت)
1–آناتومي سر و گردن (20 ساعت)
استخوان شناسي: فرونتال – اتموئيد – اسفنوئيد – اوكسپيتال – پاريتال – تمپورال – استخوانهاي صورت – سوراخهاي قاعده جمجمه و حفرات سر و صورت، ستون مهره اي و دنده ها.
حدود و نواحي سر و گردن: نيامهاي گردن – عضلات فوقاني و تحتاني هيوئيد – كاروتيد – ژوگولر – واگ – شاخه هاي كاروتيد – غده تحت فكي – حنجره – اسكالن ها – سمپاتيك گردن – عروق زير ترقوه اي – ناحيه پاروتيد – عضلات صورت – ناحيه ماستروتمپورال – ناحيه پتريگوماگزيلار – عصبهاي ماگزيلاري و مانديبولار – حلق – حفره دهان – حفره هاي بيني – چشم – گوش – مفاصل سر و گردن
2–دستگاه اعصاب مركزي (14 ساعت)
كليات: نورون – سيناپس – رويان شناسي اعصاب مركزي
نخاع شوكي
رمبانسفال: پياز نخاع – پل وارول – مخچه – بطن چهارم مغز مياني
پرزانسفال: ديانسفال – تلانسفال – ساختمان داخلي نيمكره مغز – بافت سفيد نيمكره هاي مغز – بطن طرفي – رابطه هاي بين نيمكره ها – شيار بيشا.
مننژها
گردش خون در دستگاه عصبي مركزي
دستگاه عصبي خودكار
راه هاي عصبي: راههاي حس سطحي – راههاي صعودي حس – دستگاه و راه حس بويائي – راه حس چشائي – راه حس بينائي – راه حس شنوائي – راههاي تعادل – راههاي حركتي
ب–عملي (34 ساعت)
برنامه درس عملي توسط گروه آموزشي مربوط تنظيم مي شود.

آناتومي 3
تعداد واحد: 3
نوع واحد: نظري – عملي                                     3– 07
پيش نياز: ندارد
سرفصل دروس:
الف – نظري (26 ساعت)
1 – آناتومي اندام فوقاني (13 ساعت)
استخوان شناسي: ترقوه – اسكاپول – بازو – زنداعلي – زند سفلي – مچ و دست – جدار و محتويات حفره زيربغل – ناحيه قدامي بازو – ناحيه اسكاپول – خلف بازو – قدام ساعد – خلف ساعد – دست – مفاصل اندام فوقاني
2 – آناتومي اندام تحتاني (12 ساعت)
استخوانشناسي: خاصره – ران – كشكك – درشت ني – نازك ني – پا
عروق و عضلات قدام ران – ناحيه سريني – خلف ران – ناحيه پوپليته
قدام و خلف ساق – پا – مفاصل اندام تحتاني
ب – عملي (51 ساعت)
برنامه درس توسط گروه آموزشي مربوطه تنظيم مي شود.

روانشناسي
تعداد واحد: 2
نوع واحد: نظري (34 ساعت)
پيش نياز: ندارد                                                               08
سرفصل دورس:
1 – انسان از ديدگاه اسلام
2 – روح و روان انسان و ارتباط آن با علم روانشناسي
3 – رابطه روانشناسي با ساير علوم و كاربرد آن در طب
4 – مفهوم علم روانشناسي
5 – مباني فيزيولوژيك روانشناسي
6 – رشد از نظر اسلام
7- رشد از نظر علم روانشناسي
8 – دقت و ادراك
9 – حالات شعور (خودآگاهي)
10 – يادگيري و تفكر
11 – حافظه و فراموشي
12 – زبان و تفكر
13 – مباني فيزيولوژيك انگيزش
14 – انگيزش و هيجانهاي انساني
15 – شخصيت و ارزيابي آن
16 – آزمودن قابليت هوش
17 – تعارض، تطبيق و بهداشت رواني

خرید کتاب های ترم دوم پزشکی

دروس و کتاب های ترم سوم پزشکی

دروس و کتاب های ترم سوم پزشکی نیز همانند لیست دروس و کتاب های ترم اول پزشکی در دانشگاه‌های مختلف نظیر دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه اصفهان و … تقریباً یکسان هستند. از همین رو در ادامه این مطلب چارت ترمی پزشکی را برای دانشجویان ترم سوم پزشکی قرار داده ایم، این لیست دروسی نظیر:

دروس ترم سوم پزشکی

نام درسواحد تئوریواحد عملی جمعمنبع مورد تدریس
 آناتومی 31.51.53آناتومی گری (اندام)
فیزیولوژی 2415فیزیولوژی گایتون
بهداشت عمومی 2202کتاب جامع بهداشت
زبان تخصصی 1303زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی
انگل شناسی2.51.54انگل شناسی نوا براون یا جزوه
معارف اسلامی202
اخلاق101

در اکثر دانشگاه های علوم پزشکی (اصفهان؛ شیراز ، تبریز و…) رفرنس دروس آناتومی و فیزیولوژی یکسان است.

۳ – فیزیولوژی پزشکی

فیزیولوژی ( به انگلیسی: Physiology ) یا کاراندام‌شناسی* دانش عملکرد سامانه‌های زنده است و یکی از مهم‌ترین شاخه‌های زیست‌شناسی (بیولوژی) است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و عناصر سلول می‌پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می‌گردد که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتشان در محیط‌های مختلف یا در شرایط گوناگون موجود زنده و با استفاده از روابط علم فیزیک و ریاضی، موردبررسی قرار گیرد. فیزیولوژی، تکامل و توسعه این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آن‌ها با شرایط محیطی متغیر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

برای این درس سه رفرنس معرفی‌شده است . کتاب‌های فیزیولوژی پزشکی گایتون , فیزیولوژی برن و لوی , مروری بر فیزیولوژی گانونگ . البته در میان این سه کتاب اکثر دانشجویان کتاب گایتون را مطالعه می‌کنند.

فیزیولوژی گایتون 2021 فارسی | کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون 2020 اندیشه رفیع حائری روحانی

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ۲۰۲۱ (جلد ۱)

کتاب فیزیولوژی گایتون 2021 ترجمه حائری - جلد دوم - نشر اشراقیه - اندیشه رفیع

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ۲۰۲۱ (جلد ۲)

برای این درس اساتید مختلف جزوات و درس‌نامه‌های خلاصه شده‌ای را به دانشجویان ارائه کرده اند که اکثرا به‌صورت کتاب‌های خلاصه به چاپ رسیده است . به خاطر وجود ترجمه‌های فراوان از این کتاب بالطبع خلاصه‌های فراوانی هم در بازار فروش کتاب موجود است . ما دو نسخه از این کتاب‌ها را به شما معرفی می‌کنیم .

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون حائری 2021

QR | خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون هال ۲۰۲۱

کتاب چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون ۲۰۲۱ از دکتر شهاب الدین صدر و انتشارات ابن سینا

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال ۲۰۲۱ | ترجمه دکتر شهاب الدین صدر

کتاب فیزیولوژی گایتون به عنوان معتبرترین کتاب فیزیولوژی در سراسر دنیا شناخته میشود و چندین دهه است که به صورت مستمر و هر ۴ سال یکبار ویرایش شده است . در حال حاضر چهارمین ویرایش از مجموعه سوالات این کتاب در سال ۲۰۲۰ به چاپ رسیده است . بانک سوالات این کتاب به صورت فارسی نیز توسط انتشارات اندیشه رفیع زیر نظر دکتر حائزی روحانی به چاپ رسیده است

بانک آزمون فیزیولوژی گایتون 2021 | شامل 1156 سؤال - حائری روحانی- نشر اندیشه رفیع

بانک آزمون فیزیولوژی پزشکی گایتون هال ۲۰۲۱ | دکتر حائری روحانی

۴ – ایمنی شناسی

یکی از شاخه‌های زیست‌پزشکی است که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر آنتی‌ژن‌های بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری‌زا می‌پردازد. این علم هم به جنبه‌های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه، و هم به جنبه‌های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماریهای خودایمنی، حساسیت، نقص ایمنی، واکسیناسیون و پیوند اعضاء می‌پردازد
برای این درس سه عنوان کتاب معرفی شده است که در زیر به هر سه آنها اشاره میکنیم

ایمونولوژی دکتر محمد وجگانی | ویرایش جدید – سیزدهم

ایمونولوژی پایه ابوالعباس | ترجمه دکتر حمید معدنچی

جلد کتاب ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس 2022 - نشر اندیشه رفیع - دکتر امیر زرگر - سال 1400

ایمونولوژی سلولی مولکولی ابوالعباس ۲۰۲۲

۵ – انگل شناسی

انگل‌شناسی علم پرداختن به موجودات زنده‌ای است که برای بدست آوردن غذا ، به‌طور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجودات زنده دیگر زندگی می‌کنند. این علم همچنین به رابطه این موجودات به میزبانان خود می‌پردازد.

انگل‌شناسی علم پرداختن به موجودات زنده‌ای است که برای بدست آوردن غذا ، به‌طور موقت و یا دائم در سطح خارجی یا داخل بدن موجودات زنده دیگر زندگی می‌کنند. این علم همچنین به رابطه این موجودات به میزبانان خود می‌پردازد.

برای این درس سه رفرنس معرفی‌شده است که البته اصلی ترین آن‌ها کتاب انگل‌شناسی مارکل است.

انگل شناسی پزشکی مارکل ۲۰۰۶

 

۶ – بافت شناسی

یادگیری جزئیات ساختمانی ارگانها و اعضای مختلف برای فهم فعالیت فیزیولوژیک و تغییرات پاتولوژیک آن‌ها ضروری است. بنابراین بافت‌شناسی نه تنها به عنوان علمی مستقل نمی‌تواند مطرح گردد بلکه بهتر است مرتبط با سایر شاخه‌های علم پزشکی و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی علوم پایه پزشکی مورد توجه قرار گیرد. ابزار کار اصلی در زمینه بافت‌شناسی انواع میکروسکوپها می‌باشد.

برای درس بافت‌شناسی یا هیستولوژی دو عنوان معرفی‌شده است که اصلی ترین آن کتاب بافت‌شناسی پزشکی جان کوئیرا است. این کتاب تقریبا هر سه سال یکبار ویرایش می‌شود و آخرین ویرایش آن ویرایش ۱۶ است .

کتاب بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021 | ترجمه دکتر بهادر - دکتر شیرازی

کتاب بافت شناسی جان کوئیرا ۲۰۱۸ – ترجمه دکتر شیرازی

رفرنس دوم که برای آزمون علوم پایه معرفی‌شده است کتاب بافت‌شناسی دکتر سلیمانی راد است که توسط انتشارات گلبان به چاپ رسیده است و جزو خلاصه ترین و جامع ترین کتب برای بخش بافت‌شناسی است .

بافت شناسی دکتر سلیمانی راد انتشارات گلبان 1398 اشراقیه

بافت شناسی سلیمانی راد

کتاب بافت شناسی تالیف دکتر سلیمانی راد استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از قوی ترین و البته جدیدترین کتاب های تالیفی در حوزه ی علوم پایه و بافت شناسی است . در مبحث هیستولوژی یا بافت شناسی دانشجویان با تصاویر مربوط به بافت های بخش های مختلف بدن سر و کار دارند , لذا وجود شکل های رنگی در کتاب بسیار مورد نیاز است . کتاب بافت سلیمانی راد نیز با توجه به رنگی بودن و خلاصه بودن یکی از بهترین انتخاب ها برای دانشجویان ترم اول پزشکی میباشد .

کتاب بافت شناسی جاتن کوئیرا ۲۰۲۱ ویرایش شانزدهم نیز توسط انتشارات اشراقیه به صورت چاپ افست تهیه و در اختیار دانشجویان قرار گرفته است . علاقمندان میتوانند کتاب بافت شناسی جان کوئیرا ویرایش ۲۰۲۱ را از طریق سایت سفارش تهیه نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید